ધોરણ ૩ થી ૫ માટે ખાસ ૩૭૭ પેજની ગુજરાતી ગૃહકાર્યની પુસ્તિકા ડાઉનલોડ

 ધોરણ ૩ થી ૫ માટે ખાસ ૩૭૭ પેજની ગુજરાતી ગૃહકાર્યની પુસ્તિકા ડાઉનલોડ

Gujarati Homework
 An expert in the field of primary education, an expert in child psychology and author / editor of more than 25 educational books, Navapura Pvt. School (Undel) Dt. Khambhat Distt. A 377-page booklet that teaches children language through games and can be given one-page homework daily throughout the year, edited by Anand’s assistant teacher Rajeshbhai Patel.

Features of this bogroups.

Include things that children like
 2. Learning through word games
 3. Inclusion of environmental issues
 4. Opportunity to use a dictionary
 5. Mastery of Essay Writing
 6. Including matters related to grammar
 7. Special section for spelling
 8. Also includes language skills
 9. Colorful and attractive text
 10. Content that children can easily understand
 11. Examples are necessary for children to learn on their own
 12. Reviewed by subject matter expert teachers
 This book is a compilation of 31 years of educational experience
 Please share with familiar friends and other groups.
મહત્વપૂર્ણ લિંક 
ગુજરાતી ગૃહકાર્યની પુસ્તિકા ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

Useful For You:  Gujarat Government Final guideline declared For Navratri Utsav 2020

Leave a Comment