શાળાના મુખ્ય શિક્ષકે દૈનિકનોંધ (રોજનીશી) લખવી જોઈએ કે નહીં? રોજનીશી કેવી રીતે લખવી? રોજનીશીનું મહત્વ શું છે? રોજનીશી લખવાના નિયમો શું છે?

શાળાના મુખ્ય શિક્ષકે દૈનિકનોંધ (રોજનીશી) લખવી જોઈએ કે નહીં? રોજનીશી કેવી રીતે લખવી? રોજનીશીનું મહત્વ શું છે? રોજનીશી લખવાના નિયમો શું છે? શાળાના મુખ્ય શિક્ષકે ડાયરી લખવી જોઈએ કે નહીં?  ડાયરી કેવી રીતે લખવી?  ડાયરીનું મહત્વ શું છે?  ડાયરી લખવાના નિયમો શું છે અહીં એક …

Read more

Dainik Nodhpothi Varshik Aayojan With Learning Outcomes For Primary School Teachers

Dainik Nodhpothi Varshik Aayojan With Learning Outcomes For Primary School Teachers શિક્ષક દૈનિક નોંધપોથી વાર્ષિક આયોજન, ધોરણ 1 થી 8 | Dainik Nodh Pothi Aayojan For Std 1 to 5 and 6 to 8 Teachers. Dainik Nodhpothi Varshik Aayojan Aayojan For Gujarati, English, Maths, Science, …

Read more

Mogvari Bhaththa Arrears Ganatri Kotho | Inflation Allowance Arrears Calculation Table

Mogvari Bhaththa Arrears Ganatri Kotho | Inflation Allowance Arrears Calculation Table તમારો બેઝીક પગાર જોઈ તમને કેટલુ એરીયર્સ મળશે તે જોઈ શકશો. એરીયર્સ ગણતરી કોઠો pdf ડાઉનલોડ કરવા માટે Inflation Allowance Arrears Calculation Table:  Employees will get 3 months inflation allowance arrears in cash. The …

Read more

Check SMC And Education Grant @ pfms.nic.in

  Check SMC And Education Grant @ pfms.nic.in WWW.WAYSOFEDUCATION.COM  is the educational portal we give you the best school material for all standards primary schools, upper primary schools, and secondary schools also higher secondary schools. we provide the latest educational news headlines, education quotes, recent education …

Read more

Teacher Online Talim Video

 Teacher Online Talim Video  WWW.WAYSOFEDUCATION.COM  is the educational portal we give you the best school material for all standards primary schools, upper primary schools, and secondary schools also higher secondary schools. we provide the latest educational news headlines, education quotes, recent education news, latest news related …

Read more